Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

16 มี.ค. 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) เป็นประธานในการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศรชล.ภาค 1 และ ทรภ.1 ...อ่านต่อ

14 มี.ค. 2566

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 9 มีนาคม 2566 ...อ่านต่อ

15 ก.พ. 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.45 น. พลเรือตรี บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึก ทบทวนหมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล.ภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ...อ่านต่อ

09 ก.พ. 2566

วันที่ 7 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. พลเรือตรีบุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกทบทวน หมวดเรือเฉพาะกิจ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ณ ห้องประชุม อาคาร ศรชล.1 ...อ่านต่อ

30 ม.ค. 2566

วันที่ 27 ม.ค.66 คณะผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และทัพเรือภาคที่1 ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาฯแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ