Responsive image

ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ

หน้าที่

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดำเนินการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่ท่าเทียบเรือ กิจการท่าเรือ ที่จอดเรือ ที่รับส่งสินค้า ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่ ผอ.ศรชล.ประกาศกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย