Responsive image

วันที่ ๘ ก.ย.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑)/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ (ผอ.ศรชล.ภาค ๑) เป็นประธาน การจัดกิจกรรม ล่องเรือหารักษ์ เก็บขยะทะเล ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๘ ก.ย.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑)/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ (ผอ.ศรชล.ภาค ๑) เป็นประธาน การจัดกิจกรรม ล่องเรือหารักษ์ เก็บขยะทะเล ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งชมรมบำเพ็ญประโยชน์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ ๑ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งที่ ๘ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ สมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มสมาคมเรือประมงพื้นบ้าน  นายกองค์การบริหารงานส่วนตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมเป็นอาสาสมัครเก็บขยะทะเล ณ ท่าเรือ วัดกำพร้า ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จว.สมุทรสาคร